Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen UwMakelaarSite en de opdrachtgever.

Artikel 2 Opdracht

 1. Onder opdracht wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand brengen van een overeenkomst inzake registergoed, voorzover niet anders blijkt uit deze algemene voorwaarden.
 2. De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever.
 3. De opdracht houdt geen volmacht aan UwMakelaarSite in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, tenzij dit expliciet is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 Looptijd

De overeenkomst tussen UwMakelaarSite en de opdrachtgever geldt voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4 Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt door:
  1. vervulling van de opdracht door UwMakelaarSite, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft;
  2. intrekking van de opdracht door de opdrachtgever;
  3. teruggaaf van de opdracht door UwMakelaarSite;
  4. ontbinding door een van beide partijen;
  5. overlijden van de consument.
 2. Het intrekken van een opdracht dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de tweede werkdag, volgend op de datum waarop bedoeld aangetekend schrijven is verzonden, dan wel de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging van de opdracht kan UwMakelaarSite kosten in rekening brengen overeenkomstig hetgeen is bepaald in de bemiddelingsovereenkomst.

Artikel 5 Courtage

 1. UwMakelaarSite heeft recht op honorering voor de door haar verrichte werkzaamheden zoals die door haar en de opdrachtgever is overeengekomen. Deze courtage en alle overige in rekening te brengen kosten zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde.
 2. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen UwMakelaarSite en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van UwMakelaarSite op courtage onverlet.
 4. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 6 Overige kosten

 1. De opdrachtgever vergoedt de onkosten en de publiciteitskosten die UwMakelaarSite ten behoeve van de opdrachtgever maakt.
 2. De hiervoor genoemde onkosten en publiciteitskosten is de opdrachtgever ook verschuldigd bij beëindiging van de opdracht door intrekking of anderszins.

Artikel 7 Opdracht tot bemiddeling bij aankoop

 1. Deeldiensten maken 25% uit van de totale opdracht. UwMakelaarSite kan de volgende deeldiensten aanbieden:
  • Uitvoeren van zoekopdracht en verrichten van bezichtigingen;
  • Voeren van (prijs)onderhandelingen met betrekking tot aan-/verkoop en huur - / verhuur van particuliere - en bedrijfsmatige registergoederen en verrichten van kadastraal onderzoek;
  • Bestuderen en bespreken koopovereenkomst;
  • Begeleiden tot en met notarieel (sleutel-)overdracht.
 2. Indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de deeldiensten, wordt 25% korting verleend op de courtage.

Artikel 8 Opdracht tot huur en verhuur

 1. In geval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.
 2. Onder huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het registergoed voor het eerste huurjaar, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met huurvrije periodes en eventueel andere aan de huurder versterkte kortingen. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze bij de huursom inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.
 3. Voor huurovereenkomsten bedraagt de courtage 1 maand netto huur met een minimum van € 500,--.
 4. In geval er een verhuurovereenkomst tot stand komt, is verhuurder 15% van de jaarlijkse huur verschuldigd.

Artikel 9 Opdracht tot beheer

 1. Beheer van registergoed houdt in het verlenen van diensten met betrekking tot één of meer aan een ander toebehorend(e) registergoed(eren). De opdracht tot beheer kan worden gegeven door de eigenaar of door degene die de registergoederen in bezit of anderszins onder zijn/haar zeggenschap heeft.
 2. Deze diensten kunnen onder andere één of meer van de volgende werkzaamheden inhouden met betrekking tot het registergoed: 
  • Administratieve afhandelingen verband houdende met de overeenkomst, incl. opstellen huurovereenkomst en maandelijks incasseren van huurpenningen.
  • Periodieke inspectie van het registergoed indien noodzakelijk geacht.
  • Onderhoudsmomenten informeren aan verhuurder. De kosten voor het uitvoeren van onderhoud komen voor rekening van de verhuurder met dien verstande dat klein onderhoud voor rekening komt van de huurder.
  • Het onderhouden van alle contacten en het voeren van correspondentie met de huurder.
 3. Beheerskosten bedragen 5% van de maandelijkse huursom. Deze kosten worden door UwMakelaarSite maandelijks in mindering gebracht op de geïnde huurpenningen;

Artikel 10 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie;
 2. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 3. In het geval genoemd onder b is UwMakelaarSite bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel te staken.
 4. De opdrachtgever is tevens gehouden UwMakelaarSite te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn;

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Door UwMakelaarSite wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van de werknemers van UwMakelaarSite, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van UwMakelaarSite is aan te merken.
 2. De opdrachtgever vrijwaart UwMakelaarSite tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 11.a.
 3. UwMakelaarSite is niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen kopende en verkopende partijen. UwMakelaarSite staat er niet voor garant dat de kopende of verkopende partij de transactie na zal komen.
 4. UwMakelaarSite is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door opzet of (grove) schuld zijdens de verkoper dan wel de aanbieder van een registergoed. UwMakelaarSite is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is door onvolledigheid, ondeugdelijkheid van of gebrekkigheid in de door of namens de verkoper verstrekte informatie;
 5. De opdrachtgever vrijwaart UwMakelaarSite voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan UwMakelaarSite toerekenbaar is. Indien UwMakelaarSite uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden UwMakelaarSite zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is UwMakelaarSite, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van UwMakelaarSite en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 6. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.
 7. UwMakelaarSite zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door UwMakelaarSite geleverde dienst.
 8. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan UwMakelaarSite ter beschikking gestelde gegevens. UwMakelaarSite is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 9. UwMakelaarSite is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan UwMakelaarSite toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 10. Iedere voorkomende aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 12 0vermacht

 1. UwMakelaarSite is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop UwMakelaarSite geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor UwMakelaarSite niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. UwMakelaarSite kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien dit langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover UwMakelaarSite ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is UwMakelaarSite gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 13 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Rotterdam, 2016